CS:Pravidla

From The Battle for Wesnoth Wiki

Hlášení chyb

Překlad hry do češtiny obsahuje chyby. Pokud na nějakou narazíte, nahlaste ji, prosím, v GitHub repozitáři českého překladu jako problém (pomocí tlačítka New issue).

Úvod

Původně se jedná o část mého poznámkového aparátu, který vznikal během práce na překladu hry jako doplněk stránky CS:Konvence a který jsem na popud Septima zveřejnil.

Michal

Obecné zásady

Smyslem těchto zásad je spět k lepšímu překladu hry.

 • žádný překlad (původní znění) je lepší než špatný překlad
 • nejdříve pochopit a pak překládat (tedy neopravovat ani nepřekládat to, čemu nerozumím)
 • pokud nevládnu nářečím, slangem nebo starou češtinou, tak je dobré přeložit zabarvené původní znění do spisovné češtiny
 • použití obecné češtiny neznamená dělat chyby (jako například by jsi)
 • opravy fuzzy zpráv neodbývat – fuzzy vznikají jak změnami zpráv, tak i přidáním nových zpráv, které jsou podle gettext příkazu msgmerge podobné již přeloženým, což téměř vždy znamená, že je třeba jejich překlad upravit
 • případné další opravy dělat podle svých schopností od nejlehčích po nejtěžší, tedy nejprve typografii, pak pravopis, skladbu a nakonec sloh
 • neopravovat to, co je dobře (nepředělávat překlad ke svému obrazu)
 • neopravovat chyby hry pomocí překladu

Pravopis

Typografie

Mezi angličtinou a češtinou jsou rozdíly v typografii, které je také třeba překládat.

Tabulka některých interpunkčních znamének

Následující tabulka obsahuje některá interpunkční znaménka, která se používají v českém překladu hry. Odkazy vedou na stránky Wikipedie, které obsahují kyblíky informací včetně dalších klávesových zkratek pro vkládání těchto znaků.

Doporučuji používat klávesu Compose.

znak název Unicode Compose
krátká pomlčka 2013 --.
dlouhá pomlčka 2014 ---
dvojitá otvírací uvozovka (99) 201e ,"
dvojitá zavírací uvozovka (66) 201c <"
jednoduchá otvírací uvozovka (9) 201a ,'
jednoduchá zavírací uvozovka (6) 2018 <'
apostrof (9) 2019 >'
nezlomitelná mezera 00a0 <mezerník><mezerník>

Pomlčka

V angličtině se používá dlouhá (—), v češtině krátká (–). I ta je ovšem delší než spojovník (-), který pomocí počítačové klávesnice napíšete nejrychleji.

Dlouhá pomlčka se v češtině používá, když usekává větu (místo výpustky). Na rozdíl od angličtiny je ale před ní mezera. Třeba —

Před pomlčku je dobré vložit nezalomitelnou mezeru, protože při zalamování musí zůstat pomlčka na konci řádku a systém Pango použitý hrou to sám nezařídí.

Uvozovky

britské ‘první’ “druhé”
americké “první” ‘druhé’
české „první“ ‚druhé‘

V předloze jsou používány první uvozovky, a to jak britské (jednoduché – 6 9), tak americké (dvojité – 66 99).

Tyto uvozovky překládáme prvními českými – tedy dvojitými 99 66.

Výpustka

Výpustku ve hře zapisujeme pomocí tří teček... Systém hry používá proporcionální písmo a vysází je dobře – tedy s malými mezerami. Z tohoto důvodu je nevhodné psát výpustku jako jediný znak. Ten si své místo najde při použití neproporcionálního písma…

Pravidla českého pravopisu, Fortuna 2002, s. 68: Tři tečky nemají členicí funkci, proto užijeme za nimi ještě náležitého členicího znaménka tam, kde je to pro pochopení větné stavby nutné (kromě tečky).

S ohledem na výše citovanou poznámku umisťujeme v překladu hry mezeru za výpustku i na začátku věty, řádku nebo odstavce. Výpustku bez mezery si ponecháváme pro useknutí počátku slova (...rvená výpustka).

Lomítko

Lze jej použít pro vyjádření genderové korektnosti tam, kde je to vhodné (tutorial).

Zalamování řádků

Za jednopísmennou předložku nebo spojku je možné místo obyčejné mezery umístit nezlomitelnou, čímž se zabrání tomu, aby řádky končily na k, o, s, u, v, z, a nebo i.

Velká písmena

Čeština nehýří velkými písmeny tolik jako angličtina. Dvouslovné názvy mají například velké písmeno jen v přídavném jméně – Ohnivé žezlo, Severní aliance... I pokud je v textu podstatné jméno uvedeno samotné, není třeba jej hned pentlit velkým písmenem, protože je zpravidla jasné, o čem se mluví (v celém tažení je jen jedno žezlo, není jich tam hromada a k nim jedno, které vládne všem).

Samotná přídavná jména se píšou často malým písmenem (wesnothský).

 • Black-Eye – Černé oko (jako Sedící býk)
 • kai – titul (vůdce mořských lidí ze severu)
 • Kai – rodné jméno

Mluvnice (gramatika)

Tvarosloví (morfologie)

Skloňování

Skloňování překládaných jmen je někdy jednoduché (lich, nekromant), někdy je to trochu oříšek (Krelanu).

Přechodníky

Přechodníky (zejména přítomné) mají v překladu hry svoje místo, zvláště při vyprávění příběhu. Je ale třeba dát pozor a nezaměňovat rody a čísla.

Skladba (syntax)

Pokud vám po poctivém doslovném překladu věta nezní česky, zkuste změnit slovosled – někdy to pomůže.

Čeština zas oproti angličtině používá více čárek, takže je třeba oddělit vedlejší věty. Samozřejmostí je oddělit čárkami oslovení.

Variety češtiny

Pro odlišení národů a ras, ale i jednotlivých postav, používá hra různých jazykových prostředků.

Český překlad se snaží tyto prostředky zachovat.

Některé typické příklady:

 • goblini a skřeti - obecná čeština
 • ještěráci - sssyčení
 • trollové - jednoduchý jazyk s minimem přívlastků, někdy i bez skloňování nebo časování
 • trpaslíci - nářečí

Ve hře je pro nářečí trpaslíků použita skotština. V českých překladech her se pro tento účel běžně používá moravština. Mně osobně připadá pro trpaslíky ušitá na míru ostravština s hornickým slangem (vše kratce – robota, heblo, fajsel, včil...). Jen ji neumím, takže ten dokonalý překlad trpasličtiny ještě čeká na někoho ze severu Moravy, nejlépe horníka. Moc toho není, zájemci rád poskytnu ukázku textu.

Slovníček ustálených výrazů (konvence)

Osoby

 • dirt-grubber, dirtgrubber – hlínohrab
 • Elvish High Lord – nejvyšší elfí lord
 • Lady – lady
 • Lich-Lord – lord-lich
 • lord – pán
 • Lord – lord (titul)
 • minister (správce města) – purkmistr
 • minister (duchovní) – kněz
 • naga, nagini – nága
 • sir – pán
 • Sir – sir (titul rytíře nebo baroneta)
 • wose – stromový muž

Zeměpis

 • Bitter Swamp – Štiplavý močál
 • Blackwater (Port) – (přístav) Temná Voda
 • Clearwater (Port) – (přístav) Čistá Voda
 • Estmarks – východní pohraničí (viz march)
 • Estmark Hills – Východní vrchy
 • Grey Woods – Šedý hvozd
 • march – hranice (THoT: In archaic English, 'march' means 'border'. The same word, as '-mark', is in the name of 'the Estmarks': the hills of the eastern border.)
 • marsh – bažina
 • Midlands – Středozemí
 • Silent Forest – Tichý les
 • swamp – močál (podle Jana Květa)
 • Swamp of Esten – Estenský močál

Ostatní

 • default – výchozí
 • holding – država
 • holy water – svěcená voda
 • lance – dřevce (turnajová zbraň a její česká obdoba)
 • vision – rozhled
 • YW – w. l. (wesnothského letopočtu)
This page was last edited on 26 January 2022, at 19:16.