Aragonesenvalencia

From The Battle for Wesnoth Wiki

Paraules / Words / Palabras

Yayo

Ademés

Chiquete

Asina (+ aixi): aixina

Bonico

Ababol = rosella

Si(s)quia: Ixcà

Abadejo

Astral (no destral)

Charrada (no xerra)

Bachoca: bajoca

Despuis: despus (+dema/ahir)

Puis: Puix

Ixe/a: Eixe/a (no aqueix)

En conte de, no en lloc de

Sanglot: Changlot ademés de singlot

Serbici: servici i no servei

Tozal: tossal

En estas: en això = llavors

Esgarrar

Guillopo

Namás: Només, no sols

Usos valencians de l'"en" seguint l'aragones

Auxiliar en verps de moviment reflexius: ir-se-ne, benir-se-ne

Us pleonàstic en oracions impersonals: No'n i hai chen (gent)

Orige de l'apichat: chuntar, chaime...

This page was last edited on 16 September 2008, at 13:18.